ศูนย์ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยได้บูรณาการข้อมูลด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน

เช่น ข้อมูลการสำรวจการใช้สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น เพื่อแสดงผลข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียว และเพื่อเตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยโดยได้เริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
และมีโครงการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรองรับการเป็น “ศูนย์ข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตรายแห่งชาติ”

กรณีพบปัญหาการใช้งานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มบริการระบบสารสนเทศ 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. 0 2202 3985 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ict4diw@diw.mail.go.th

เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาต)